POLÍTICA DE RESERVES I CANCEL·LACIONS 

La reserva i contractació de qualsevol dels viatges inclosos en aquest programa suposa l’acceptació total d’aquestes condicions generals de contractació.
Les presents condicions generals es regiran pel Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, (BOE 287 de 30 de novembre de 2007), i altres disposicions vigents.
La relació contractual entre l’Agència organitzadora, i el client es regeix per les presents condicions generals, i per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu. El client té l’obligació de comprovar la documentació rebuda per part de GUIES OFFICIAL CARROS DE FOC, i qualsevol pregunta sobre aquest tema ha de ser notificada abans del començament del viatge.
El client serà responsable de les dades facilitades en el formulari de reserves. GUIES OFFICIAL CARROS DE FOC no és responsable de les conseqüències que puguin derivar-se de la introducció de dades falses o incorrectes per part de client.

SERVEIS INCLOSOS I NO INCLOSOS
Els serveis inclosos i no inclosos són els que s’especifiquen en el programa del viatge contractat.

ANUL·LACIONS 

En cas d’anul·lació, la companyia retindrà les següents quantitats:

  • Si s’anul·la abans de 10 dies de la data de la reserva, el 0% de la reserva.
  • Si s’anul·la entre 10 i 5 dies de la data de la reserva, el 50% de la reserva.
  • Si s’anul·la amb menys de 5 dies de la data de la reserva, el 80% de la reserva.

Dins d’aquest termini es tornarà el 100% de la reserva si la causa d’anul·lació es justificada 

(Covid, lesions, accidents… )

*CONDICIONS ESPECIFIQUES ANUL·LACIÓ PER COVID-19

Es retornarà el 100% de la reseva en cas de:

  • Anul·lació de la ruta per prohibició de l’activitat.
  • Anul·lació de la ruta per tancament perimetral tant per la zona de la ruta com per la zona de la persona afectada.
  • Anul·lació per positiu covid-19.
  • Anul·lació per quarantena domiciliaria.

 

MODIFICACIONS DEL RECORREGUT

El/la guia de l’organització té autoritat absoluta. Ell/Ella pot prendre decisions que incorrin en canvis d’itinerari o altres esmenes durant l’activitat o viatge contractat amb la finalitat de protegir la seguretat dels clients i l’objectiu del grup.

RECLAMACIONS
Per a qualsevol reclamació sobre aquest tema, l’usuari pot fer-lo a través del nostre correu electrònic: info@guiescarrosdefoc.com